Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει...

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου το ψήφισμα των πολιτών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Στην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 6ης Μαρτίου 2013

 ΖΗΤΑΜΕ

Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΣ του Δήμου Γαλατσίου και την Διοίκηση του Δήμου να υπερψηφίσουν το παρακάτω κείμενο, που εξηγεί τους λόγους για τους οποίου δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν οι δημόσιοι οργανισμοί διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα.  

ΖΗΤΑΜΕ 

Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΣ του Δήμου Γαλατσίου και την Διοίκηση του Δήμου να υποστηρίξουν με κάθε μέσο το αίτημά μας να παραμείνει το νερό κοινωνικό αγαθό, ασφαλές και φθηνό για όλους και ο φορέας διαχείρισης του νερού, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να συνεχίσει να είναι μία Δημόσια και κοινωνική εταιρεία 

 ΖΗΤΑΜΕ

  Από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους του ΔΣ του Δήμου Γαλατσίου και την Διοίκηση του Δήμου να προωθήσουν το αίτημά μας και στις παρατάξεις τους, και η Διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου να προωθήσει και να υποστηρίξει την επικύρωση του ψηφίσματος και από την ΚΕΔΕ.
Αιτιολόγηση
Για να παραμείνει το νερό, κοινωνικό αγαθό και η διαχείρισή του σε Δημόσια και κοινωνική εταιρεία.  Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες Ύδρευσης & Αποχέτευσης παρέχονται από Δημόσιους ή Δημοτικούς Φορείς. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) έχει την αποκλει­στική αρμοδιότητα υδροδότησης, αποχέτευσης και επε­ξεργασίας λυμάτων και έχει στην ιδιοκτησία της τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αρμό­δια είναι η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονί­κης (ΕΥΑΘ ΑΕ) και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι κατά τόπους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

    Για τη Δημόσια κοινωνικά και οικονομικά αυτοδύναμη ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν υφίσταται κανένας λόγος να ιδιωτικοποιηθεί διότι:

 1 Εδώ και δεκαετίες, ακόμη και σε περιόδους μεγάλης λειψυδρίας που αντιμετώπισε η χώρα μας, οι πελάτες της είχαν και έχουν νερό στη βρύση τους σε επάρκεια και σε άριστη ποιότητα.   

2 Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν είναι ελλειμματική εταιρεία. Μά­λιστα το 2010 σε έτος ύφεσης της εθνικής οικονομίας αύξησε την κερδοφορία της κατά 158% χωρίς αυξή­σεις τιμολογίου, αποφέροντας κέρδη στο κράτος τόσο από τη φορολογία όσο και από τα μερίσματα. Επιπλέον, σύμφωνα με το επίσημο στατιστικό δελτίο του Χ.Α.Α. για το 9μηνο του 2011 παρουσίασε κέρδη της τάξεως του 75%!

 3 Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋ­πολογισμό και δε χρηματοδοτείται από το κράτος.
 
Η ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων έχει οφέλη μόνον για τις εταιρείες που τους διαχειρίζονται.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι πρωταρχικός στόχος κάθε ιδιωτικής εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Ρόλος μίας ιδιωτικής εταιρείας δεν είναι να ασκεί κοι­νωνική πολιτική και σίγουρα δε δρα πάντα σύμφωνα με το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.

Καθίσταται σήμερα σαφές ότι η μείωση του μισθολο­γικού κόστους, όπως και η κατάργηση των κανονισμών εργασίας δημιουργούν ένα «ελκυστικό» εργασιακό περι­βάλλον για τους εν δυνάμει επενδυτές.


Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Μέσα στο πλαίσιο που διαμορφώνεται παγκόσμια και κάτω από την επιταγή της Τρόικας, η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι πλέον προ των πυλών. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ θα γίνει μέσω πώλησης, εντός του 2013, του 61% των μετοχών της Εταιρείας το οποίο  έχει ήδη μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Πε­ριουσίας. (ΤΑΙΠΕΔ). Ωστόσο, στο μνημόνιο ΙΙ, στο κεφάλαιο Διαρθρωτικές Δημοσιονομικές Μεταρρυθμίσεις (Διαχείριση Κεφαλαίων και Αποκρατικοποιήσεις) αναφέρεται ρητά ότι «ο έλεγχος του δημοσίου θα πρέπει να περιορισθεί μόνον σε περι­πτώσεις κρίσιμων δικτυακών υποδομών».

Καθίσταται σαφές ότι το Ελληνικό Δημόσιο αν προχω­ρήσει στην ιδιωτικοποίηση θα απολέσει οριστικά την ΕΥ­ΔΑΠ ΑΕ, αφού πρόκειται για πώληση μονοπωλίου και όχι για σύμβαση παραχώρησης ορισμένης χρονικής διάρκει­ας. Στην ουσία σημαίνει το οριστικό τέλος του Δημόσι­ου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.


Μια ιδιωτική επιχείρηση «διαχείρισης» δε θα επενδύ­σει σε νέα μακρόπνοα έργα υποδομής, ούτε σε αντικατα­στάσεις πεπαλαιωμένων δικτύων & εγκαταστάσεων, διότι αφενός δεν θα είναι ο ιδιοκτήτης των παγίων αυτών, αφε­τέρου αυτό θα αποφέρει κόστος στην εταιρεία. Επιπλέον, η συντήρηση των υφισταμένων έργων θα είναι πλημμελής με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αποτέλεσμα αυτής της δι­αχείρισης θα είναι η κατάρρευση των υποδομών, και τότε το Ελληνικό Δημόσιο - που θα έχει ήδη απολέσει οποιασ­δήποτε μορφής έσοδα - θα αναλάβει με δαπάνες του την εξυγίανση των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας του (βλ. περί­πτωση Βρετανίας).

Επίσης, για τον ίδιο λόγο μείωσης του κοστολογίου, δεν εξασφαλίζεται η παροχή ΠΟΣΙΜΟΥ νερού. Σήμερα, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ παρέχει στους καταναλωτές άριστης ποιότητας φτηνό πόσιμο νερό τιμολογώντας μόλις 0,50€ το κυβικό μέτρο (1000 λίτρα). Η διαφορά τιμής εμφιαλωμένου νερού και νερού ΕΥΔΑΠ είναι προφανής:


Επιπλέον, οι ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να αυ­ξήσουν τα κέρδη τους και να μειώσουν το φορολογικό κόστος, αναθέτουν τις μεγάλες προμήθειες υλικών και τα τεχνικά έργα σε θυγατρικές τους εταιρείες, δεδομένου ότι δεν υπόκεινται σε κανονισμούς προμηθειών Δημοσίου και Δημοπράτησης Έργων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις ελ­ληνικές επιχειρήσεις.

Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής ύδρευ­σης και αποχέτευσης οδηγεί σε αυξημένο τιμολόγιο για τους καταναλωτές, χωρίς όμως ταυτόχρονα εγ­γυημένη βελτίωση των υπηρεσιών.

Εν κατακλείδι, η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ως επιχείρηση Δημόσιου χαρακτήρα ήδη έχει μεγιστοποιήσει το στόχο της ποιότη­τας, της επάρκειας, της χαμηλής τιμής νερού και της κοι­νωνικής της υπόστασης, ενώ σε αντιδιαστολή οι ιδιωτικές εταιρείες συνήθως μεγιστοποιούν τα κέρδη σε βάρος της ποιότητας.


Ευελπιστούμε ότι με αυτή την ενημέρωση όλων των φορέων, καταναλωτών και ΜΜΕ, θα δημιουργήσουμε ένα δυναμικό ρεύμα αντίστασης στο επερχόμενο ξεπούλημα του πολύτιμου φυσικού πόρου, μέσω της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.


ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΤΟ ΝΕΡΟ - ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ”

--------------------
Η κατάθεση του ψηφίσματος έγινε από την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελένη Αυλωνίτου


Προς: Πρόεδρο & μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου
                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 7242
Από: Ελένη Αυλωνίτου                                                                                             4.3.2013
         Δημοτική Σύμβουλος Γαλατσίου                            
         «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»
                                                                                                         Γαλάτσι, 4 Μαρτίου 2013
Θέμα: Ψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ


κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις και τις επιταγές της τρόϊκας, η κυβέρνηση του μνημονίου, προσπαθεί να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και όλων των υπολοίπων κρατικών εταιριών που διαχειρίζονται το πολύτιμο αγαθό του νερού που πίνουμε.

Με την καταστροφική γιά τον Ελληνικό λαό ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ επικείμενη, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις και τις επιταγές της Τρόϊκας και του Μνημονίου, οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» σας καταθέτουμε σχέδιο ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, που έχουν ετοιμάσει τα σωματεία εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και που προωθούν γιά ψήφιση σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια των δήμων που υδροδοτούν.

Οπως γνωρίζετε, η ύδρευση και η αποχέτευση αποτελούν από τη φύση τους φυσικό μονοπώλιο, αφού κάθε τόπος έχει ένα δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ στη περίπτωση της ΕΥΔΑΠ που υδροδοτεί τον δήμο μας δεν υπάρχει ούτε το πρόσχημα της αποτελεσματικότερης οικονομικής λειτουργίας, αφού η ΕΥΔΑΠ είναι κερδοφόρα δημόσια επιχείρηση που κάθε χρόνο δίνει κέρδη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Επειδή το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο της ζωής και της υγείας μας και επειδή, όπου ιδιωτικοποιήθηκε η ύδρευση παρατηρήθηκε μετά από λίγο και αύξηση της τιμής του νερού, που επιβαρύνει δυσανάλογα τα λαϊκά στρώματα, αλλά και υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, που επιβαρύνει την υγεία των πολιτών, επιβάλλεται ο Δήμος μας να αντιδράσει αποφασιστικά σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι μας να το ψηφίσουμε, γιά να εκδηλώσουμε προς την κυβέρνηση και την τρόϊκα την απόλυτη αντίθεσή μας στα καταστροφικά σχέδια ξεπουλήματος της ζωής μας.

Επιπλέον, οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» σας καταθέτουν εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών, Φορέων, Συλλόγων Δήμου Γαλατσίου 68 υπογραφές Γαλατσιωτών, που ζητούν από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου την υπερψήφιση του ψηφίσματος αυτού.